Brev till samtliga fastighetsägare 25 mars 2016

Hej!

VA-gruppens arbete är nu inne i en intensiv period innebärande bl a bildande av Samfällighetsförening och Gemensamhetsanläggning (GA), projektering och upphandling, förhandlingar med bl a kommunen och Vattenfall. Tillståndsfrågorna är i princip avklarade i och med Länsstyrelsens tillståndsgivning till vattenverksamhet i februari samt erhållandet av bygglov och strandskyddsdispens (som kommer att meddelas i dagarna).

VA-gruppen har tagit fram bifogade informationsskrift där ni kan ta del av VA-gruppens arbete hittills, återstående arbeten, kostnadsuppskattningar etc. Som framgår kan, om allt går i lås, entreprenadarbetena påbörjas i höst och driftsättning kunna ske våren/sommaren 2017.

För att kunna komma vidare med en gemensam lösning av VA-frågan krävs en lantmäteriförrättning där en GA och en Samfällighetsförening bildas. Lantmäteriets starttid, d v s innan en handläggning överhuvudtaget kan påbörjas, är f n normalt ca 6 mån (!). Vi har dock förhandlat oss till en förtur innebärande att förrättningen kan avslutas före sommaren. Detta kräver dock att vi i olika avseenden underlättar handläggningen. Således kommer vi att själva ansvara för och biträda med vissa delar av arbete och underlag. Detta bidrar även till en lägre förrättningskostnad.

I ett inledande skede krävs insamlande av fullmakter från samtliga fastighetsägare där vi medges att företräda er i förrättningen. Fullmakten med svarskuvert bifogas detta mail. För att hålla tidplanen vill vi erhålla era fullmakter senast den 8 april. Observera att fullmakten endast avser rätten att företräda er i själva förrättningsärendet, ingenting annat.

I nästa steg krävs ett formellt godkännande av fastighetsägarna att delta i nämnda GA. Ni har samtliga tidigare anmält ert intresse till ifrågavarande gemensamma lösning av VA-frågan. Denna intresseanmälan var dock inte bindande. Därför kommer vi att kalla till ett möte där beslut om medverkan i GA och Samfälligheten tas. Detta möte är planerat till torsdagen den 19 maj, kl. 18:00 på Christer Bohmans kontor, Forum Fastighetsekonomi AB, Kungsgatan 29, 8 tr.

För att säkerställa att vi har aktuella kontaktuppgifter ber vi er även fylla i och returnera ett kontaktformulär.

Till sist vill vi informera om att inom kort kommer en hemsida för Jutholmen att sjösättas, www.jutholmen.se. Lösenord: njutholmen.

Vårhälsningar!

Jutholmens Tomtägareförening/VA-gruppen, 30 mars 2016

 

Jutholmen fastighetsägarinfo 160325

Jutholmen fullmakt Lantmäteriet 160325

Jutholmen kontaktinfoblankett 160330