Info om VA-entreprenaden

Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar till tidigare informationsbrev rörande VA-entreprenaden och får härmed ge er en uppdaterad information.

Entreprenaden 

Entreprenaden som formellt påbörjades 2016-10-25 är nu i princip avslutad. Endast återställningsarbeten och viss återstående nedläggning av tomrör till fiber återstår. Därutöver återstår provtryckning av sjöledning samt slutbesiktning.

Sedan någon vecka är systemet driftsatt och ett flertal fastigheter har installerat sina pumpar och således aktiverat systemet. De flesta av er kommer dock, av olika skäl, inte att bli klara förrän under sommaren alternativt till hösten.

Framtida debitering/avgiftsstruktur i samfälligheten 

Efter förhandlingar med kommunen kommer brukaravgifter preliminärt att börja löpa fr o m

1 september 2017. Från denna tidpunkt kommer således Jutholmens samfällighetsförening att faktureras (således ej de enskilda fastigheterna som idag) för vidare utdebitering fastighetsägarna. Debiteringen avser komplett vatten och avlopp och kommer att baseras på kommunens taxa. Fram till den 1 sep gäller således nuvarande individuell debitering.

Årsavgiften till samfälligheten skall i princip avse uppbyggnad av en reparationsfond för framtida bruk. Det är formellt årsmötet som beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att årsavgiften för 2017 bestäms till 500 kr/fastighet.

Extra utdebitering p g a oförutsedda kostnader 

Ni har tidigare upplysts om att entreprenaden fördyrats p g a oväntad förekomst av berg i befintliga ledningsgravar. Kommunen har inte velat ersätta samfälligheten för de uppkomna oförutsedda merkostnaderna utöver det bidrag om 500 000 kr som tidigare erbjudits. En del av fördyringen avser sträckan vid Edet där ledningsgravarna till Lindfors och Lewans fastigheter förlängts till tomtgräns och där kommunen tidigare inte hade förlagt ledningsgrav. Denna ledningssträcka är ju således ny varför kommunen inte kan hävdas ha något historiskt ansvar för denna sträckning.

Uppkomna tilläggsarbeten (s k ÄTA-arbeten) har i huvudsak avsett oförutsedda kostnader för spräckning/dardning av berg. Vissa budgeterade kostnader har dock blivit lägre, såsom kostnadsposten ”byggherrekostnader”, samt har Tomtägareföreningen formellt betalt förrättningskostnaden samt avgiften för kommunens strandskyddsdispens. Sammantaget innebär detta att resp. fastighets andel i den totala kostnadsmassan blir något högre än den budgeterade, och också fakturerade kostnaden, 150 000 kr. En ytterligare utdebitering krävs således.

Styrelsen har beslutat om en utdebitering om 10 000 kr/fastighet. Fakturor kommer inom kort att skickas ut till er.

Fiber 

Gällande fiber fortgår fortfarande förhandlingar med två leverantörer varför vi återkommer med information i fiberfrågan.

Omfattande projekt, dit vårt kan hänföras, kan sällan genomföras utan avsaknad av några överraskningar eller problem. Trots viss försening och marginell fördyring hoppas vi att ni delar vår uppfattning att projektet sammantaget genomförts på ett bra sätt. Vi Jutholmsbor har i vart fall bidragit till en miljömässig mycket god långsiktig VA-lösning förutom en väsentligt förbättrad bekvämlighet. Hoppas nu att era återstående arbeten inom tomtgräns inte föranleder alltför stora bekymmer och kostnader.

Stockholm 2017-06-01

Jutholmens Samfällighetsförening 

Christer Bohman