Information rörande VA-entreprenaden

Vi har i informationsbrev daterat 2016-09-30 informerat om VA-projektet vad avser bl a bildad gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening, avtal, entreprenadkostnader och utdebitering.

Då entreprenadarbetena nu påbörjats vill ge er följande information.

Påbörjad entreprenad

Vår entreprenör, Skandinavisk Kommunalteknik (SKT), har påbörjat VA-entreprenaden. Startmöte skedde på Jutholmen 2016-10-25 där från VA-gruppens sida närvarade Olle Norman, Johan Wall och Fredrik Brodin.

Fredrik Brodin är upplysningsvis Samfällighetsföreningens kontaktman gentemot entreprenören SKT och underentreprenören. Vi vill uppmärksamma på att även om det sedan en tid finns en samfällighet bildad (Jutholmens Samfällighetsförening) bedrivs arbetet med projektet inom samfälligheten i samarbete med den tidigare bildade VA-gruppen.

SKT ́s underentreprenör är Daniel Eriksson, Gräskö Archipelagservice. Daniel Eriksson har informerat att grävning, installation av tryckledning och pump sannolikt kommer att utföras i etapper med början nu i höst för att avslutas i vår. När gräv- och schaktarbetena är avslutade, troligen före årsskiftet, kommer en eller två grävmaskiner att lämnas kvar på ön för att möjliggöra efterfrågade grävarbeten på de egna fastigheterna.

Samfällighetsföreningen/VA-gruppen kommer att dokumentera VA-arbetena genom att löpande fotografera arbetets framskridande. Fotona kommer att läggas upp på föreningens hemsida som är under uppdatering (www.jutholmen.se).

Egna arbeten inom resp. fastighet

Underentreprenören, Daniel Eriksson, har fått kontaktuppgifter till samtliga Jutholmens fastighetsägare och har lovat att ta kontakt när det är aktuellt att utföra arbeten på den egna fastigheten.

Jutholmens fastighetsägare

Vissa fastigheter är så trånga att grävning måste ske från såväl sjö- som landsidan varför professionell hjälp torde behövas. Prissättning för grävarbeten på era egna fastigheter görs upp direkt med Gräskö Archipelagservice om ni önskar anlita dem. Slutlig installation till huset från pumpgropen måste ni själva beställa. Samfälligheten/VA-gruppen avser att komma ut med förslag på ett antal elektriker och rörmokare som är lämpliga att anlita under våren. Därutöver kommer även diskussioner med SKT att föras under vintern vad gäller val av LPS-pumpmodell samt pris för densamma.

Utdebitering

Första delbetalningen skickad per mail, förfallodag 31 oktober. Om ni händelsevis inte fått fakturan eller missat att betala så är detta en vänlig påminnelse. Nästa faktura räknar vi med att skicka ut i månadsskiftet november/december. Den kommer att som tidigare angetts att vara på 50 000 kr.

Övrigt

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma på att om ni har för avsikt att besöka Jutholmen under senhösten finns risk för att fastigheten inte kommer att ha tillgång till vatten. Ett gemensamt tappställe kommer dock att finnas.

Stockholm 2016-10-31

Jutholmens Samfällighetsförening

Christer Bohman

Fakturor från Samfälligheten

Nu har Samfälligheten skickat ut fakturor för första delbetalningen av bygget av gemensamhetsanläggningen.  Fakturorna är på beloppen 100 000 kr och förfaller till betalning 25 oktober 2016.  Kontakta info@jutholmen.se vid eventuella frågor.