Informationsbrev VA-entreprenaden

Vi har tidigare i informationsbrev daterade 2016-09-30, 2016-10-31 samt senast 2016-12-02 informerat om det pågående VA-projektet. Då vi nu snart står inför vägs ände vill vi på detta sätt ge er information om statusen.

Entreprenaden

Entreprenaden påbörjades formellt genom det startmöte som skedde på Jutholmen 2016- 10-25.

Arbetena har fortlöpt i stort sett enligt plan även om projektet försenats p g a förekomst av berg på grunt djup vilket inneburit att spräckning av berg krävts (s k dardning). Detta har medfört vissa merkostnader som vi i vart fall till viss del avser kräva ersättning från kommunen när arbetet är färdigställt. Vi har informerat om detta i vårt senaste informa- tionsbrev från 2016-12-02 och som även finns på Jutholmens hemsida.

Entreprenadarbetet är nu i allt väsentligt slutfört där avlopps- och vattenledningssystemet är helt komplett och hopsatt. Det som återstår är nedgrävning av fiberrör (tomrör) vilket görs i samband med finplaneringen som beräknas ske under mars/april. Systemet skall även trycksättas d v s provtryckas vilket enligt uppgift görs av underentreprenören 3 VA. Denna åtgärd kräver dock plusgrader varför tidpunkten för när detta kan ske är osäker.

Fiber

För er info har vi fortlöpande kontakt med olika fiberleverantörer och vi återkommer med mer detaljerad information framdeles.

Egna arbeten inom resp. fastighet

Vi har för avsikt att inom kort återkomma med närmare information vad avser era LPS- pumpar. Ni uppmanas således att inte belasta Daniel med beställningar eller förfrågningar i detta läge.

Jutholmens fastighetsägare

Daniel har fått in ett antal förfrågningar på att utföra grävarbeten och installationer på de enskilda fastigheterna. De fastighetsägare som inte har anmält sitt intresse till Gräskö Entreprenad, men önskar erhålla en offert, kan maila dem på arkipelagservice@telia.com. Daniel kommer under februari-mars att skicka ut offerter till de som önskar hjälp och för de som accepterar offerten avser Gräskö Entreprenad att göra jobben under mars-april.

Vad gäller arbeten rörande el- och VVS kan nämnas följande firmor;

Jonas Wahlström Kymmendö Elservice kymendoel@kymendoel.se 0708 – 26 23 83

Joachim Wisth, VVS mm joachim@wisth.nu
070 – 7334068

Det finns ett flertal företag inom VVS, el, byggande etc i Dalarö eller i närområdet, varför ni, om ovan nämnda företag skulle vara fullbokade eller ni efterfrågar annan kompetens, själva kan undersöka vilka som har möjlighet att hjälpa er.

Hemsidan

Vi påminner åter igen om föreningens hemsida (www.jutholmen.se) där ni bl a kan ta del av bilder från entreprenadarbetet.

Stockholm 2017-02-15

Jutholmens Samfällighetsförening

Christer Bohman