Information rörande VA-entreprenaden

Vi har tidigare, senast i informationsbrev daterat 2016-09-30 samt 2016-10-31, informerat om pågående VA-projekt.

Entreprenaden

Som vi informerade om i det senaste informationsbrevet påbörjades VA-entreprenaden formellt genom det startmöte som skedde på Jutholmen 2016-10-25.

Arbetena har under november i stort sett fortlöpt enligt plan och arbetena torde i allt väsentligt vara avslutade före årsskiftet.

I princip alla befintliga ledningsgravar för vattenledningen har grävts upp och ett flertal förbindelsepunkter är gjorda. I ledningsgravarna läggs såväl avloppsledningar som nya vattenledningar samt även tomrör till fiber. Anläggandet sker med s k utbredd isolering där ledningarna generellt täcks med styrencellplast.

Den västra bortre sträckningen vid Edet, från Lilljeforss och Backman till de tänkta nya förbindelsepunkterna för Lewans resp. Lindfors fastigheter, har upplysningsvis inga tidigare ledningsgravar då de formellt inte ingick i det kommunala ledningsnätet. Förbindelsepunkt- erna för dessa fastigheter kommer således att till skillnad från tidigare att förläggas vid tomtgräns. Denna sträckning har således också grävts upp och ingår i den entreprenad vi beställt.

Sjöledningen från Dalarö till Jutholmens är lagd och är på Dalarösidan helt färdigställd och ansluten.

Med detta sagt skall dock nämnas att arbetet inte varit helt problemfritt. Således konstaterades direkt efter de första grävtagen att i början av den östra sträckningen, d v s i tarmen från Hagberg till Bohman (ca 15 m), att gravdjupet p g a förekomst av berg, endast var ca 60 cm (!), att jämföra med frostfritt djup om ca 120 cm. Detta väcker stor förvåning då det givetvis förutsatts att kommunen följt sina egna uppställda krav d v s motsvarande s k

Jutholmens fastighetsägare

”kommunal standard”. Detta medför merkostnader då det krävs berg/sten-spräckning (s k Dardning).

Ovan nämnd västra sträcka vid Edet, som inte tidigare ingått i kommunens ledningsnät, inrymmer ävenledes berg på hela sträckan som måste hanteras. Även denna del medför merkostnader.

Därutöver har konstaterats att befintlig brandpost är i ett dåligt skick och bör bytas ut.

Vi återkommer när vi har den totala kostnadsbilden klar men vi gör idag den bedömningen att totalkostnaden endast något överskrider budget bl a beroende på att t e x budgeterad post ”byggherrekostnader” inte torde komma att belastas och att lantmäterikostnaderna finansierats av tomtägareföreningens kassa. Vi avser givetvis också att kontakta kommunen med anledning av konstaterade brister i de övertagna ledningsgravarna, dock inte förrän vi har hela kostnadsbilden klar. Sammanfattningsvis reserverar vi oss för att en mindre tilläggsutdebitering kan komma att ske, Denna kommer i så fall inte att ske förrän i maj el juni då vi bl a har hunnit diskuterat med kommunen och då vi således har erhållit den totala kostnadsbilden.

Egna arbeten inom resp. fastighet

Vad gäller kommande arbeten på den egna fastigheten har vi f n ingen ytterligare information utöver vad som angavs i informationsbrevet 2016-10-31.

”Underentreprenören, Daniel Eriksson, har fått kontaktuppgifter till samtliga Jutholmens fastighetsägare och har lovat att ta kontakt när det är aktuellt att utföra arbeten på den egna fastigheten.
Vissa fastigheter är så trånga att grävning måste ske från såväl sjö- som landsidan varför professionell hjälp torde behövas. Prissättning för grävarbeten på era egna fastigheter görs upp direkt med Gräskö Archipelagservice om ni önskar anlita dem. Slutlig installation till huset från pumpgropen måste ni själva beställa. Samfälligheten/VA-gruppen avser att komma ut med förslag på ett antal elektriker och rörmokare som är lämpliga att anlita under våren. Därutöver kommer även diskussioner med SKT att föras under vintern vad gäller val av LPS-pumpmodell samt pris för densamma.”

Vi återkommer således senare med ny information.

Hemsidan

Vi påminner om vår hemsida där ni bl a kan ta del av bilder från entreprenadarbetet (www.jutholmen.se).

Utdebitering

Ni har samtliga erlagt 100 000 kr som en första delbetalning. Nästa faktura räknar vi med att skicka ut i mitten på december. Den kommer att som tidigare angetts vara på 50 000 kr.
På förekommen anledning ombeds ni att endast betala mot faktura!

Avslutningsvis tillönskas en GOD JUL!

Stockholm 2016-12-02

Jutholmens Samfällighetsförening

Christer Bohman