Etikettarkiv: VA

Info om VA-entreprenaden

Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar till tidigare informationsbrev rörande VA-entreprenaden och får härmed ge er en uppdaterad information.

Entreprenaden 

Entreprenaden som formellt påbörjades 2016-10-25 är nu i princip avslutad. Endast återställningsarbeten och viss återstående nedläggning av tomrör till fiber återstår. Därutöver återstår provtryckning av sjöledning samt slutbesiktning.

Sedan någon vecka är systemet driftsatt och ett flertal fastigheter har installerat sina pumpar och således aktiverat systemet. De flesta av er kommer dock, av olika skäl, inte att bli klara förrän under sommaren alternativt till hösten.

Framtida debitering/avgiftsstruktur i samfälligheten 

Efter förhandlingar med kommunen kommer brukaravgifter preliminärt att börja löpa fr o m

1 september 2017. Från denna tidpunkt kommer således Jutholmens samfällighetsförening att faktureras (således ej de enskilda fastigheterna som idag) för vidare utdebitering fastighetsägarna. Debiteringen avser komplett vatten och avlopp och kommer att baseras på kommunens taxa. Fram till den 1 sep gäller således nuvarande individuell debitering.

Årsavgiften till samfälligheten skall i princip avse uppbyggnad av en reparationsfond för framtida bruk. Det är formellt årsmötet som beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att årsavgiften för 2017 bestäms till 500 kr/fastighet.

Extra utdebitering p g a oförutsedda kostnader 

Ni har tidigare upplysts om att entreprenaden fördyrats p g a oväntad förekomst av berg i befintliga ledningsgravar. Kommunen har inte velat ersätta samfälligheten för de uppkomna oförutsedda merkostnaderna utöver det bidrag om 500 000 kr som tidigare erbjudits. En del av fördyringen avser sträckan vid Edet där ledningsgravarna till Lindfors och Lewans fastigheter förlängts till tomtgräns och där kommunen tidigare inte hade förlagt ledningsgrav. Denna ledningssträcka är ju således ny varför kommunen inte kan hävdas ha något historiskt ansvar för denna sträckning.

Uppkomna tilläggsarbeten (s k ÄTA-arbeten) har i huvudsak avsett oförutsedda kostnader för spräckning/dardning av berg. Vissa budgeterade kostnader har dock blivit lägre, såsom kostnadsposten ”byggherrekostnader”, samt har Tomtägareföreningen formellt betalt förrättningskostnaden samt avgiften för kommunens strandskyddsdispens. Sammantaget innebär detta att resp. fastighets andel i den totala kostnadsmassan blir något högre än den budgeterade, och också fakturerade kostnaden, 150 000 kr. En ytterligare utdebitering krävs således.

Styrelsen har beslutat om en utdebitering om 10 000 kr/fastighet. Fakturor kommer inom kort att skickas ut till er.

Fiber 

Gällande fiber fortgår fortfarande förhandlingar med två leverantörer varför vi återkommer med information i fiberfrågan.

Omfattande projekt, dit vårt kan hänföras, kan sällan genomföras utan avsaknad av några överraskningar eller problem. Trots viss försening och marginell fördyring hoppas vi att ni delar vår uppfattning att projektet sammantaget genomförts på ett bra sätt. Vi Jutholmsbor har i vart fall bidragit till en miljömässig mycket god långsiktig VA-lösning förutom en väsentligt förbättrad bekvämlighet. Hoppas nu att era återstående arbeten inom tomtgräns inte föranleder alltför stora bekymmer och kostnader.

Stockholm 2017-06-01

Jutholmens Samfällighetsförening 

Christer Bohman

Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar bl a till vårt senaste informationsbrev daterad 2017-02-17 och vill på detta sett ge er en uppdaterad information om återstående delar av VA-entreprenaden;

  • Ledningsnätet är numera provtryckt och det föreligger ett godkänt provtrycknings- protokoll för hela anläggningen.
  •  Godkänt vattenprov föreligger.
  • Under de närmaste dagarna kommer Daniel (Gräskö Entreprenad) att koppla in vattnet till respektive fastighet. Således ska det gå att nyttja er fastighet som tidigare till påskhelgen. Upplysningsvis kan det vara lämpligt att låta vattnet rinna ett par minuter innan ni dricker det.
  • Daniel har överenskommit med nio fastighetsägare som vill ha gräv-jobb utfört på sina fastigheter under april och maj. Daniel har för avsikt att påbörja dessa arbeten den 17 april. För de fastigheter som anlitar Gräskö Entreprenad för grävarbeten kommer Gräskö även att stämma av elarbeten med Kymmendö El.
  • Mot slutet av maj kommer Daniel att lägga ner fiber i marken och finplanera all- männa ytor (Detta skulle egentligen kunna göras nu men då flertalet tomter kommer att bli föremål för grävarbeten så är det bättre att vänta med detta tills ovan nämnda grävarbeten är klara. Vi får utgå från att övriga tomters arbeten utförs från sjösidan så att gräsytor inte skadas i onödan).Stockholm 2017-04-05Jutholmens SamfällighetsföreningChrister Bohman

Informationsbrev VA-entreprenaden

Vi har tidigare i informationsbrev daterade 2016-09-30, 2016-10-31 samt senast 2016-12-02 informerat om det pågående VA-projektet. Då vi nu snart står inför vägs ände vill vi på detta sätt ge er information om statusen.

Entreprenaden

Entreprenaden påbörjades formellt genom det startmöte som skedde på Jutholmen 2016- 10-25.

Arbetena har fortlöpt i stort sett enligt plan även om projektet försenats p g a förekomst av berg på grunt djup vilket inneburit att spräckning av berg krävts (s k dardning). Detta har medfört vissa merkostnader som vi i vart fall till viss del avser kräva ersättning från kommunen när arbetet är färdigställt. Vi har informerat om detta i vårt senaste informa- tionsbrev från 2016-12-02 och som även finns på Jutholmens hemsida.

Entreprenadarbetet är nu i allt väsentligt slutfört där avlopps- och vattenledningssystemet är helt komplett och hopsatt. Det som återstår är nedgrävning av fiberrör (tomrör) vilket görs i samband med finplaneringen som beräknas ske under mars/april. Systemet skall även trycksättas d v s provtryckas vilket enligt uppgift görs av underentreprenören 3 VA. Denna åtgärd kräver dock plusgrader varför tidpunkten för när detta kan ske är osäker.

Fiber

För er info har vi fortlöpande kontakt med olika fiberleverantörer och vi återkommer med mer detaljerad information framdeles.

Egna arbeten inom resp. fastighet

Vi har för avsikt att inom kort återkomma med närmare information vad avser era LPS- pumpar. Ni uppmanas således att inte belasta Daniel med beställningar eller förfrågningar i detta läge.

Jutholmens fastighetsägare

Daniel har fått in ett antal förfrågningar på att utföra grävarbeten och installationer på de enskilda fastigheterna. De fastighetsägare som inte har anmält sitt intresse till Gräskö Entreprenad, men önskar erhålla en offert, kan maila dem på arkipelagservice@telia.com. Daniel kommer under februari-mars att skicka ut offerter till de som önskar hjälp och för de som accepterar offerten avser Gräskö Entreprenad att göra jobben under mars-april.

Vad gäller arbeten rörande el- och VVS kan nämnas följande firmor;

Jonas Wahlström Kymmendö Elservice kymendoel@kymendoel.se 0708 – 26 23 83

Joachim Wisth, VVS mm joachim@wisth.nu
070 – 7334068

Det finns ett flertal företag inom VVS, el, byggande etc i Dalarö eller i närområdet, varför ni, om ovan nämnda företag skulle vara fullbokade eller ni efterfrågar annan kompetens, själva kan undersöka vilka som har möjlighet att hjälpa er.

Hemsidan

Vi påminner åter igen om föreningens hemsida (www.jutholmen.se) där ni bl a kan ta del av bilder från entreprenadarbetet.

Stockholm 2017-02-15

Jutholmens Samfällighetsförening

Christer Bohman