Etikettarkiv: Fiber

Nu är flaggstången på plats

Idag kunde vi så äntligen resa öns senaste och högsta flaggstång som  under en övergångstid även ska tjäna som radiolänkmast.  Många starka öbor fanns på plats för att hjälpa till att få den  18 meter höga och 150 kilo tunga flaggstången på plats.  Stort tack.

Info om VA-entreprenaden

Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar till tidigare informationsbrev rörande VA-entreprenaden och får härmed ge er en uppdaterad information.

Entreprenaden 

Entreprenaden som formellt påbörjades 2016-10-25 är nu i princip avslutad. Endast återställningsarbeten och viss återstående nedläggning av tomrör till fiber återstår. Därutöver återstår provtryckning av sjöledning samt slutbesiktning.

Sedan någon vecka är systemet driftsatt och ett flertal fastigheter har installerat sina pumpar och således aktiverat systemet. De flesta av er kommer dock, av olika skäl, inte att bli klara förrän under sommaren alternativt till hösten.

Framtida debitering/avgiftsstruktur i samfälligheten 

Efter förhandlingar med kommunen kommer brukaravgifter preliminärt att börja löpa fr o m

1 september 2017. Från denna tidpunkt kommer således Jutholmens samfällighetsförening att faktureras (således ej de enskilda fastigheterna som idag) för vidare utdebitering fastighetsägarna. Debiteringen avser komplett vatten och avlopp och kommer att baseras på kommunens taxa. Fram till den 1 sep gäller således nuvarande individuell debitering.

Årsavgiften till samfälligheten skall i princip avse uppbyggnad av en reparationsfond för framtida bruk. Det är formellt årsmötet som beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att årsavgiften för 2017 bestäms till 500 kr/fastighet.

Extra utdebitering p g a oförutsedda kostnader 

Ni har tidigare upplysts om att entreprenaden fördyrats p g a oväntad förekomst av berg i befintliga ledningsgravar. Kommunen har inte velat ersätta samfälligheten för de uppkomna oförutsedda merkostnaderna utöver det bidrag om 500 000 kr som tidigare erbjudits. En del av fördyringen avser sträckan vid Edet där ledningsgravarna till Lindfors och Lewans fastigheter förlängts till tomtgräns och där kommunen tidigare inte hade förlagt ledningsgrav. Denna ledningssträcka är ju således ny varför kommunen inte kan hävdas ha något historiskt ansvar för denna sträckning.

Uppkomna tilläggsarbeten (s k ÄTA-arbeten) har i huvudsak avsett oförutsedda kostnader för spräckning/dardning av berg. Vissa budgeterade kostnader har dock blivit lägre, såsom kostnadsposten ”byggherrekostnader”, samt har Tomtägareföreningen formellt betalt förrättningskostnaden samt avgiften för kommunens strandskyddsdispens. Sammantaget innebär detta att resp. fastighets andel i den totala kostnadsmassan blir något högre än den budgeterade, och också fakturerade kostnaden, 150 000 kr. En ytterligare utdebitering krävs således.

Styrelsen har beslutat om en utdebitering om 10 000 kr/fastighet. Fakturor kommer inom kort att skickas ut till er.

Fiber 

Gällande fiber fortgår fortfarande förhandlingar med två leverantörer varför vi återkommer med information i fiberfrågan.

Omfattande projekt, dit vårt kan hänföras, kan sällan genomföras utan avsaknad av några överraskningar eller problem. Trots viss försening och marginell fördyring hoppas vi att ni delar vår uppfattning att projektet sammantaget genomförts på ett bra sätt. Vi Jutholmsbor har i vart fall bidragit till en miljömässig mycket god långsiktig VA-lösning förutom en väsentligt förbättrad bekvämlighet. Hoppas nu att era återstående arbeten inom tomtgräns inte föranleder alltför stora bekymmer och kostnader.

Stockholm 2017-06-01

Jutholmens Samfällighetsförening 

Christer Bohman

Information rörande VA-entreprenaden

Vi hänvisar bl a till vårt senaste informationsbrev daterad 2017-02-17 och vill på detta sett ge er en uppdaterad information om återstående delar av VA-entreprenaden;

  • Ledningsnätet är numera provtryckt och det föreligger ett godkänt provtrycknings- protokoll för hela anläggningen.
  •  Godkänt vattenprov föreligger.
  • Under de närmaste dagarna kommer Daniel (Gräskö Entreprenad) att koppla in vattnet till respektive fastighet. Således ska det gå att nyttja er fastighet som tidigare till påskhelgen. Upplysningsvis kan det vara lämpligt att låta vattnet rinna ett par minuter innan ni dricker det.
  • Daniel har överenskommit med nio fastighetsägare som vill ha gräv-jobb utfört på sina fastigheter under april och maj. Daniel har för avsikt att påbörja dessa arbeten den 17 april. För de fastigheter som anlitar Gräskö Entreprenad för grävarbeten kommer Gräskö även att stämma av elarbeten med Kymmendö El.
  • Mot slutet av maj kommer Daniel att lägga ner fiber i marken och finplanera all- männa ytor (Detta skulle egentligen kunna göras nu men då flertalet tomter kommer att bli föremål för grävarbeten så är det bättre att vänta med detta tills ovan nämnda grävarbeten är klara. Vi får utgå från att övriga tomters arbeten utförs från sjösidan så att gräsytor inte skadas i onödan).Stockholm 2017-04-05Jutholmens SamfällighetsföreningChrister Bohman